Aktualitások

Kaparj és nyerj a Borsodival!

 

 A Borsodi Sörgyár Kft. által szervezett „Kaparj és nyerj a Borsodival!”  elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata: 
 
 
1.  A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 
1.1. A Borsodi Sörgyár Kft. (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., cégjegyzékszáma: 05-09019849, a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője  kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt termékekből legalább 1 korsót (0,5 liter) vásárolnak Magyarország területén bármelyik, a promócióban részt vevő vendéglátó egységben. A részt vevő vendéglátó egységek listája a www.borsodi.hu oldalon érhető el.   
 
1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Maxxon Reklám Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68., cégjegyzékszáma: 13-09-158089, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. 
 
1.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
1.4. A Játékos a 4.1. pont szerinti sorsjegy azonnali nyereményre történő beváltásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen játékszabályzatban foglaltakat, ide értve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is. 
 
2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK 
 
2.1. A játékban a Szervező által gyártott és forgalmazott, 2018. március 1. és 2018. április 30. között vásárolt 1 korsó (0,5 liter) kiszerelésű „Borsodi” csapolt termék vesz részt (ide nem értve a „Borsodi Tüzes”  „Borsodi Jeges” és a „ Borsodi Nitro” csapolt termékeket) a promócióban részt vevő egységekben. 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 
 
3.1. A Játék 2018. március 1. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2018. április 30. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig vagy a készlet erejéig tart. 
 
4. A JÁTÉK MECHANIZMUSA, A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS AZ AZONNALI NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE 
 
A Játék egy szakaszból áll: a Játékosok azonnali nyereményekben részesülhetnek a promócióhoz csatlakozó vendéglátó egységekben. 
 
4.1. Minden Játékos, aki vásárol az promócióhoz csatlakozó vendéglátó egységekben egy 0,5 literes korsó csapolt Borsodi sört (l. a fenti 2. pont), választhat az üzletben elhelyezett sorsjegyekből 1 darabot. Amennyiben a Játékos részére átadott sorsjegy kaparófelülete alatt.
 
a nyerésre utaló felirat található, akkor a játékos az adott nyeremény azonnali átvételére jogosult, a készlet erejéig. Minden 10. sorsjegy rejt valamilyen ajándékot az egységenként kihelyezett 30 db ajándék közül (6 db kulcstartós mini elemlámpa; 3 db sörnyitó hűtőmágnes; 6 db szivargyújtós usb töltő, 15 db korsó sör).  
 
4.2. Az azonnali nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.  Egy Játékos maximum 2 db sorsjegy átvételére jogosult egy nap. 
 
4.3. A nyeremények átadása  A nyertes Játékosok a nyereményeket a helyszínen átveszik. Az azonnali nyereményre a Játékos csak abban az esetben jogosult, ha a részt vevő vendéglátó egység részéről átadott nyeremény mellé átadott átvételi elismervényt kitölti. A nyertes Játékossok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  
 
5. ADÓZÁS 
 
5.1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a Játék adómentesnek minősül.  
 
6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL 
 
6.1. A Játékról részletes információk a www.borsodi.hu weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk elérhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. 
 
6.2. A Játékosok a Játékkal és nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a Lebonyolítóhoz fordulhatnak a jatekertesito@maxxonreklam.hu ügyfélszolgálati e-mail címen. 
 
6.3.A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak.  
 
 
7. ADATVÉDELEM 
 
7.1. Az adatkezelés célja  
 
A Játék lebonyolítása során a nyertes Játékosok az azonnali nyeremények átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremények átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében. (Adatvédelmi nyilvántartási szám: 139887/2018.)  
 
7.2. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul; a Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. 
 
7.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre  
 
Az adatkezelésre jogosult a Szervező és a Lebonyolító, adatfeldolgozó a Lebonyolító. Az adatok megismerésére a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék lebonyolításáért, illetve az adóhatósággal való kapcsolattartásért felelős munkavállalói jogosultak. 
 
7.4. Az adatkezelés időtartama  
 
A Szervező a személyes adatokat tartalmazó átvételi elismervényeket legfeljebb a Játék lezárulását követő 6 év elteltéig kezeli. A kódfeltöltés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb (a valamennyi) nyeremény átadásáig tart. 
 
7.5. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása 
 
A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a borsodisorgyar@molsoncoors.com vagy jatekertesito@maxxonreklam.hu e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.), fióktelepére (1138 Budapest, Váci út 187.) illetve a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.) postai úton megküldött levelében. 
 
A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. 
 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. 
 
 
7.6. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban 
 
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.  
 
Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
 
 
A Szervező/Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.  
 
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat az www.borsodi.hu oldalon keresztül tájékoztatja. 
 
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. 
 
Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
 
Budapest, 2018. február 28. 
 
Borsodi Sörgyár Kft. 
 
Szervező 

A weboldal a böngészési élmény javítása érdekében sütiket helyez el a böngésződben. Ha többet szeretnél megtudni a sütikről, hogy azokat miként használja az oldal, illetve adataid védelméről, tekintsd meg a sütikről szóló tájékoztató oldalunkat.

A sütik felhasználásáról bármikor tájékozódhatsz a weboldal bármely oldalának alján megtalálható hivatkozás segítségével.