Aktualitások

KAPARJ, NYERJ ÉS TÖLTSD ÚJRA!

Rendelj egy csapolt Borsodit, mert a hozzá kapott sorsjegy lekaparásával esélyed nyílik arra, hogy egy újabb korsó sört nyerj!

 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Borsodi csapolt HoReCa kampány

(a továbbiakban: „Kampány”)

 

A promócióban részt vevő helyszínek listáját ITT találod.

BEVEZETÉS

A Kampány a Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a 05-09-019849 cégjegyzékszámon; adószáma: 14981140-2-05), mint szervező és egyben lebonyolító (a továbbiakban: „Szervező”) által kerül megszervezésre. A Kampány (a továbbiakban: „Kampány ”) során a jelen részvételi és játékszabályzatban a (továbbiakban: „Részvételi és Játékszabályzat" vagy „Szabályzat”) meghatározott személyek (továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt az alábbiakban meghatározott szabályok, és feltételek alapján, azok elfogadásával.

A Kampány időtartama 2017. október 9. napjának 00:00 órájától 2017. december 31. napjának 23:59 órájáig, vagy a készlet erejéig tart.

Értelmező rendelkezések

Játékos: Aki a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelel, és a Szervező által gyártott Borsodi 0,5 l terméket vásárol csapolt kiszerelésben a Kampányban részt vevő vendéglátóhelyeken, és ezzel a ráutaló magatartásával a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadta.

Nyertes: Aki a Kampány során az azonnali nyeremények bármelyikét megnyeri.

A Kampányban résztvevő játékosok köre, részvételi feltételek, kizárás

Figyelemmel arra, hogy a Kampány a Szervező által gyártott termékekkel összefüggésben kerül megszervezésre, ezáltal a részvételi szabályok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. A Kampány keretein belül a Kampányban kizárólag azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a 18. életévüket már betöltötték, és
  • a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit ismerik, és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

A Kampányban való részvétel kizárólag a fentiekben ismertetett feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseinek elfogadását jelenti a Játékos által tanúsított minden olyan magatartás, amely a Kampányban való részvételi szándékára utal.

A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják a továbbiakat:

A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy már betöltötte a 18. életévét, amellyel összefüggésben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vonható felelősségre az életkorral összefüggésben tett valótlan tartalmú nyilatkozata esetén. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja az életkorral összefüggésben tett valótlan tartalmú nyilatkozatból adódóan felmerült valamennyi kár, egyéb kötelezettség, mulasztás tekintetében, amelyet a Játékos kifejezetten tudomásul vesz.

A Kampányban nem vehet részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont) illetve közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont); továbbá a Kampány lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói. Ezen túlmenően a Kampányban nem vehet részt az, aki a Kampány megszervezésében és lebonyolításában bármilyen módon részt vett, arról tudomással bírt, információval rendelkezett (a továbbiakban: "Kizárási klauzula").

Esetleges jogsértés esetén fennálló felelősségi szabályok

A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy eljárási, illetve működési rendjének szabályait, illetve személyiségi, és egyéb jogát megsértik, az ebből adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő Játékos tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Kampány Szervezője a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy testi épségét, értelmi, testi, erkölcsi fejlődését sértik vagy veszélyeztetik, az büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat, és az ilyen magatartásból adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a fentiekben részletezett, továbbá a fentiekben nem említett, azonban a Játékosok által megvalósított jogsértő magatartásokból adódóan keletkezett károk, mulasztások tekintetében a Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékos által megvalósított polgári jogi, illetve büntetőjogi jogsértés következtében a fentieken túl a Kampány Szervezője jogosult a jogsértést az illetékes hatóságok felé bejelenteni, amelynek az eshetőségét a Játékos kifejezetten tudomásul veszi.

Sorsjegyek

A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kampányban résztvevő sorsjegyek, illetve a nyeremények a készlet erejéig áll rendelkezésre, ezért amennyiben az átvételi pontok bármelyikén a Játékos azért nem kap sorsjegyet, mert az már elfogyott, illetve azért nem tudja átvenni azonnali nyereményét, mert az már nincs készleten, ebből adódóan a Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben igényt érvényesíteni, amelyet kifejezetten tudomásul vesz.

Nyeremények

  • Borsodi csapolt sör 0,5 l

Valamennyi nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettséget a Szervező visel.

A Kampány menete

Amennyiben a Játékos a Kampányban részt vevő vendéglátóhelyen a Szervező által gyártott 1 db Borsodi 0,5 l csapolt terméket vásárol, abban az esetben a vásárlás helyszínén 1 (egy) darab sorsjegyet kap. Amennyiben a Játékos részére átadott sorsjegy kaparófelülete alatt a „Nyert”  felirat található, a Játékos az adott azonnali nyeremény átvételére jogosult.

Egy Játékos egy nap maximum 2 (kettő) db sorsjegy átvételére jogosult.

 

 

A nyeremények átvétele

A Nyertes a nyereményt a helyszínen, a nyertes sorsjegy egyidejű átadása esetén jogosult átvenni.

Panaszbejelentés, adatkezelés

 A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdések, bejelentések fel-, illetve megtehetők a vevoszolgalat@borsodi.hu email címen, továbbá a Játékos a 06/46/528-289 telefonszámon érdeklődhet.

ADATVÉDELEM

Az adatkezelés célja

A Kampány lebonyolítása során a Nyertesek a nyeremények átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremények átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-129925/2017.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul; a Kampányban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után

Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az adatkezelésre jogosult a Szervező, az adatok megismerésére pedig a Kampány lebonyolításáért, illetve az adóhatósággal való kapcsolattartásért felelős munkavállalók jogosultak.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a Kampány lezárultát követő 6 évig tart.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a borsodisorgyar@molsoncoors.com e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.), fióktelepére (1138 Budapest, Váci út 187.) postai úton megküldött levelében.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező  nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Egyéb

A Kampányban való részvétel a jelen Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Kampánnyal, a Részvételi és Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Részvételi és Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. A Kampányt a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül felfüggesztheti, illetve módosíthatja.  Bármilyen, a jelen Kampány kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A jelen bekezdés rendelkezései nem korlátozzák a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát. A Játékosok elfogadják, hogy a Kampányban való részvétel során a Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A jelen Szabályzat megtalálható a www.borsodi.hu weboldalon. A Kampány kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező a jogi felelősségét kizárja.

Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság,

Szervező

 

 

 

Borsodi palack HoReCa kampány

(a továbbiakban: „Kampány”)

BEVEZETÉS

A Kampány a Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a 05-09-019849 cégjegyzékszámon; adószáma: 14981140-2-05), mint szervező és egyben lebonyolító (a továbbiakban: „Szervező”) által kerül megszervezésre. A Kampány (a továbbiakban: „Kampány ”) során a jelen részvételi és játékszabályzatban a (továbbiakban: „Részvételi és Játékszabályzat" vagy „Szabályzat”) meghatározott személyek (továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt az alábbiakban meghatározott szabályok, és feltételek alapján, azok elfogadásával.

A Kampány időtartama 2017. október 9. napjának 00:00 órájától 2017. december 31. napjának 23:59 órájáig, vagy a készlet erejéig tart.

Értelmező rendelkezések

Játékos: Aki a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelel, és a Szervező által gyártott Borsodi 0,5 l terméket vásárol palackos kiszerelésben a Kampányban részt vevő vendéglátóhelyeken, és ezzel a ráutaló magatartásával a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadta.

Nyertes: Aki a Kampány során az azonnali nyeremények bármelyikét megnyeri.

A Kampányban résztvevő játékosok köre, részvételi feltételek, kizárás

Figyelemmel arra, hogy a Kampány a Szervező által gyártott termékekkel összefüggésben kerül megszervezésre, ezáltal a részvételi szabályok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. A Kampány keretein belül a Kampányban kizárólag azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a 18. életévüket már betöltötték, és
  • a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseit ismerik, és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

A Kampányban való részvétel kizárólag a fentiekben ismertetett feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Részvételi és Játékszabályzat rendelkezéseinek elfogadását jelenti a Játékos által tanúsított minden olyan magatartás, amely a Kampányban való részvételi szándékára utal.

A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják a továbbiakat:

A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy már betöltötte a 18. életévét, amellyel összefüggésben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vonható felelősségre az életkorral összefüggésben tett valótlan tartalmú nyilatkozata esetén. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja az életkorral összefüggésben tett valótlan tartalmú nyilatkozatból adódóan felmerült valamennyi kár, egyéb kötelezettség, mulasztás tekintetében, amelyet a Játékos kifejezetten tudomásul vesz.

A Kampányban nem vehet részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont) illetve közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont); továbbá a Kampány lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói. Ezen túlmenően a Kampányban nem vehet részt az, aki a Kampány megszervezésében és lebonyolításában bármilyen módon részt vett, arról tudomással bírt, információval rendelkezett (a továbbiakban: "Kizárási klauzula").

Esetleges jogsértés esetén fennálló felelősségi szabályok

A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy eljárási, illetve működési rendjének szabályait, illetve személyiségi, és egyéb jogát megsértik, az ebből adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő Játékos tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Kampány Szervezője a felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy testi épségét, értelmi, testi, erkölcsi fejlődését sértik vagy veszélyeztetik, az büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat, és az ilyen magatartásból adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a fentiekben részletezett, továbbá a fentiekben nem említett, azonban a Játékosok által megvalósított jogsértő magatartásokból adódóan keletkezett károk, mulasztások tekintetében a Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékos által megvalósított polgári jogi, illetve büntetőjogi jogsértés következtében a fentieken túl a Kampány Szervezője jogosult a jogsértést az illetékes hatóságok felé bejelenteni, amelynek az eshetőségét a Játékos kifejezetten tudomásul veszi.

Sorsjegyek

A Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kampányban résztvevő sorsjegyek, illetve a nyeremények a készlet erejéig áll rendelkezésre, ezért amennyiben az átvételi pontok bármelyikén a Játékos azért nem kap sorsjegyet, mert az már elfogyott, illetve azért nem tudja átvenni azonnali nyereményét, mert az már nincs készleten, ebből adódóan a Játékos nem jogosult a Szervezővel szemben igényt érvényesíteni, amelyet kifejezetten tudomásul vesz.

Nyeremények

  • Borsodi palack

Valamennyi nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettséget a Szervező visel.

A Kampány menete

Amennyiben a Játékos a Kampányban részt vevő vendéglátóhelyen a Szervező által gyártott 1 db Borsodi 0,5 l palackos terméket vásárol abban az esetben a vásárlás helyszínén 1 (egy) darab sorsjegyet kap. Amennyiben a Játékos részére átadott sorsjegy kaparófelülete alatt a „Nyert”  felirat található, a Játékos az adott azonnali nyeremény átvételére jogosult.

Egy Játékos egy nap maximum 2 (kettő) db sorsjegy átvételére jogosult.

A nyeremények átvétele

A Nyertes a nyereményt a helyszínen, a nyertes sorsjegy egyidejű átadása esetén jogosult átvenni.

Panaszbejelentés, adatkezelés

 A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdések, bejelentések fel-, illetve megtehetők a vevoszolgalat@borsodi.hu email címen, továbbá a Játékos a 06/46/528-289 telefonszámon érdeklődhet.

ADATVÉDELEM

Az adatkezelés célja

A Kampány lebonyolítása során a Nyertesek a nyeremények átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremények átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-129926/2017.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul; a Kampányban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után

Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az adatkezelésre jogosult a Szervező, az adatok megismerésére pedig a Kampány lebonyolításáért, illetve az adóhatósággal való kapcsolattartásért felelős munkavállalók jogosultak.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a Kampány lezárultát követő 6 évig tart.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a borsodisorgyar@molsoncoors.com e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.), fióktelepére (1138 Budapest, Váci út 187.) postai úton megküldött levelében.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Egyéb

A Kampányban való részvétel a jelen Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Kampánnyal, a Részvételi és Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Részvételi és Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. A Kampányt a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül felfüggesztheti, illetve módosíthatja.  Bármilyen, a jelen Kampány kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A jelen bekezdés rendelkezései nem korlátozzák a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát. A Játékosok elfogadják, hogy a Kampányban való részvétel során a Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A jelen Szabályzat megtalálható a www.borsodi.hu weboldalon. A Kampány kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező a jogi felelősségét kizárja.

Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság,

Szervező

 

Budapest, 2017. október 9.

A weboldal a böngészési élmény javítása érdekében sütiket helyez el a böngésződben. Ha többet szeretnél megtudni a sütikről, hogy azokat miként használja az oldal, illetve adataid védelméről, tekintsd meg a sütikről szóló tájékoztató oldalunkat.

A sütik felhasználásáról bármikor tájékozódhatsz a weboldal bármely oldalának alján megtalálható hivatkozás segítségével.